Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Damen / Papier Royaal zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1Alle aanbiedingen van Damen / Papier Royaal zijn vrijblijvend en Damen / Papier Royaal behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Damen / Papier Royaal. Damen / Papier Royaal is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling geschiedt via internet door middel van diverse betaalmethoden van betaalprovider MultiSafePay.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering door Damen / Papier Royaal vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Damen / Papier Royaal anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Damen / Papier Royaal. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Geen herziening aankoop

5.1 Zodra de koopovereenkomst is gesloten is de koop een feit.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Damen / Papier Royaal te respecteren.

6.2 Damen / Papier Royaal garandeert niet dat de aan u geleverde diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U hebt de verplichting bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient u Damen / Papier Royaal hiervan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering via e-mail damen@papier-royaal.nl of schriftelijk (Noordeinde 186, 2514 GR te Den Haag) op de hoogte te brengen.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Damen / Papier Royaal de keuze de betreffende producten opnieuw ter beschikking te stellen of de factuurwaarde ervan te restitueren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Damen / Papier Royaal, dan wel tussen Damen / Papier Royaal en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Damen / Papier Royaal, is Damen / Papier Royaal niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Damen / Papier Royaal.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Damen / Papier Royaal in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Damen / Papier Royaal gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Damen / Papier Royaal kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1  Wanneer door Damen / Papier Royaal gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Damen / Papier Royaal deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Damen / Papier Royaal in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Damen / Papier Royaal vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Damen / Papier Royaal is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

www.papier-royaal.nl is een website van:

Damen / Papier Royaal v.o.f.
Kamer van Koophandel: 27000280
Adres:
Kleijweg 22
2625 BR  Den Hoorn